Uživatelská dohoda

Podle nařízení o obchodním tajemství schváleného IP Smagina M.K. od 10.02.2018

1. Předmět dohody

1.1. Tato uživatelská smlouva (dále jen „Smlouva“) upravuje vztah mezi správou webu (IP Smagina M.K., dále jen Organizace) a jednotlivci (Uživatelé, Návštěvníci) na cs.woman365pro.com, jejími službami, jejími subdoménami * .cs.woman365pro.com ( dále jen „web“).

1.2. Používání jednotlivých Služeb webu se může řídit samostatnými pravidly, která jsou také nedílnou součástí Smlouvy.

Smlouva je závazná pro všechny uživatele a návštěvníky webu od okamžiku registrace na webu způsobem stanoveným ve smlouvě nebo od okamžiku skutečného užívání webu, včetně prohlížení stránek a materiálů, doplňování informací atd.

1.3. Změny Smlouvy vstupují v platnost a stávají se závaznými pro Uživatele, Návštěvníky od okamžiku, kdy je Smlouva aktualizována v nové verzi na Stránkách, a nevyžadují předchozí oznámení (schválení, souhlas) Uživatelů, Návštěvníků. Nové vydání smlouvy platí pro nové uživatele, návštěvníky i pro uživatele, návštěvníky, kteří přijali podmínky smlouvy před provedením změn.

1.4. Aktuální verze dohody je umístěna na internetu na adrese: https://cs.woman365pro.com/polzovatelskoe-soglashenie.

1.5. Uživatelé, návštěvníci by neměli používat stránky v jakékoli formě, pokud nesouhlasí s žádnými podmínkami smlouvy a nepředpokládají veškerá možná rizika tohoto použití. V případě použití stránky v jakékoli formě se předpokládá souhlas Uživatelů, Návštěvníků s podmínkami Smlouvy.

2. Pojmy a definice

Autorizace je proces analýzy autentizačních dat zadaných Uživatelem softwarovou částí Stránek, jejichž výsledky určují, zda má Uživatel právo na přístup na Osobní stránku Uživatele a ke službám Stránek.

Autentizační údaje - jedinečný identifikátor uživatele používaný k přístupu na osobní stránku uživatele.

Obsah - výsledky duševní činnosti a ekvivalentních prostředků individualizace (včetně: hudebních děl, literárních děl, počítačových programů, mobilních telefonů, audiovizuálních děl, zvukových záznamů, obrázků, textů, ochranných známek a ochranných známek, obchodních označení a obchodních jmen, loga atd.), hypertextové odkazy, jejich fragmenty, informace, widgety a další objekty zveřejněné na Stránkách.

Osobní stránka - stránka vytvořená pomocí softwarových funkcí Stránek v důsledku získání Uživatele účtu obsahujícího Osobní údaje Uživatele.

Moderování - kontrola informací zveřejňovaných Uživateli na Stránce, prováděná způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou.

Osobní (osobní údaje) - spolehlivé, úplné a aktuální informace, které mimo jiné umožňují autorizaci uživatele, dobrovolně a bezplatně zveřejněné uživatelem při registraci na webu. Osobní (osobní) údaje zahrnují autentizační údaje, jméno a příjmení Uživatele, které má Uživatel právo uvést na Osobní stránce, jakož i další informace o sobě, které Uživatel uvede při registraci. Osobní (osobní) údaje jsou ukládány na serverech Stránek a jsou používány výhradně pro účely stanovené Smlouvou a Zásadami zpracování osobních údajů Uživatelů.

Uživatel - fyzická osoba, která získala účet na webu způsobem předepsaným Smlouvou.

Uživatelský obsah - obsah webu (včetně komentářů uživatelů) zveřejněný uživatelem samostatně, dobrovolně a zdarma.

Návštěvník - jednotlivec využívající informace umístěné na Stránce.

Registrace - akce návštěvníka k vytvoření účtu na Stránce způsobem stanoveným Smlouvou. Během procesu registrace Uživatel uvádí Autentifikační údaje, na jejichž základě je Uživateli udělen přístup na Stránku a její funkční služby.

Účet - autentizace a osobní (osobní) údaje uživatele uložené na serverech webu.

3. Registrace uživatele

3.1. Aby byl návštěvníkovi poskytnut plný přístup k webovým službám a získal status uživatele, musí návštěvník projít postupem registrace a vytvořit si svůj účet.

3.2. Uživatel je osobně odpovědný za bezpečnost a zabezpečení svého hesla. Organizace není odpovědná a nezaručuje bezpečnost uživatelského účtu a osobní stránky uživatele v následujících případech:

3.2.1. předání hesla třetím osobám (úmyslně nebo z nedbalosti);

3.2.2. přístup třetích stran k účtu a osobní stránce uživatele pomocí softwarových nástrojů, které umožňují výběr a / nebo dekódování hesla;

3.2.3. neplnění doporučení uvedených ve smlouvě uživatelem.

3.3. Přijetím této smlouvy se uživatel zavazuje přijímat informační a reklamní materiály o Stránce e-mailem určeným uživatelem na Stránce během registrace. Pokud si uživatel nepřeje dostávat informace uvedené v tomto bodě, musí požádat o zrušení informací zasláním elektronické zprávy na adresu: chinateampro2015@gmail.com.

3.4. Uživatel souhlasí:

3.4.1. neprodleně informovat Organizaci o jakémkoli neoprávněném použití Uživatelem svého hesla, Účtu, Osobní stránky nebo jiného porušení bezpečnosti;

3.4.2. okamžitě změňte své heslo pro přístup na web, pokud bylo heslo ztraceno uživatelem nebo bylo známo jiným osobám, kromě vůle uživatele.

3.5. Organizace neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat, ke kterému může dojít v důsledku nedodržení doporučení stanovených ve smlouvě.

3.6. Heslo uživatele lze obnovit, pouze pokud jsou poskytnuty spolehlivé, úplné a aktuální informace poskytnuté při registraci účtu. Pokud Uživatel zanedbal uvedení spolehlivých, úplných a aktuálních registračních informací, Organizace nebude schopna obnovit heslo při kontaktu.

3.7. Při registraci nemá uživatel právo:

3.7.1. vydávat se za jiného uživatele pomocí svého uživatelského jména a hesla;

3.7.2. jako přihlašovací jméno použijte slovo nebo frázi, která je obscénní (urážlivá), urážlivá, diskriminační, nevhodná z hlediska obecně akceptované morálky;

3.7.3. Půjčujte si přihlašovací údaje ostatních uživatelů a přeformátujte je tak, aby na ně uráželi;

3.7.4. vytvořit více účtů pro jednoho uživatele.

3.8. Registrací na Stránce Uživatel potvrzuje, že má nezbytnou způsobilost k právním úkonům a způsobilost k přijetí podmínek Smlouvy, je schopen provést Smlouvu a odpovídá za její porušení.

3.9. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že všechny činnosti provedené jeho jménem (za použití uživatelského účtu) jsou považovány za jednání tohoto uživatele a mohou pro něj znamenat odpovědnost.

3.10. Uživatel, který souhlasí s touto uživatelskou smlouvou, poskytuje informovaný a dobrovolný souhlas s účastí na propagačních, reklamních a jiných akcích zaměřených na propagaci této stránky.Organizace má právo jakýmkoli způsobem zasílat Uživateli informace o fungování webu, včetně e-mailové adresy poskytnuté Uživatelem při registraci na Stránce, jakož i zasílat informační, reklamní nebo jiné zprávy nebo zveřejňovat příslušnou, včetně reklamní informace na samotném webu.

3.11. Služba podpory webu si vyhrazuje právo odmítnout registraci nebo ukončit proces registrace nového uživatele podle svého uvážení.

3.12. Služba podpory webu má právo kdykoli vymazat data a účty z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu. Služba podpory si vyhrazuje právo sledovat aktivity uživatelů na tomto webu.

4. Obecná pravidla pro zveřejňování obsahu uživatele

4.1. Uživatel je plně zodpovědný za obsah a umístění Uživatelského obsahu (informace, data, texty, fotografie, grafika, videa a další materiály) zveřejněné prostřednictvím Služeb stránek. To znamená, že uživatel plně odpovídá za veškeré materiály, které uživatel stahuje, odesílá, přijímá, přenáší nebo jiným způsobem zpřístupňuje pomocí webových služeb. Uživatel, návštěvník chápe, že za použití některých Služeb Stránek vidí materiály, které může považovat za urážlivé, nepřesné nebo kontroverzní, a Uživatel chápe, že za jejich umístění odpovídá uživatel, který je zveřejnil.

4.2. Uživatel souhlasí s tím, že nebude používat stránky pro nezákonné účely.

4.3. Uživatel souhlasí s tím, že zveřejněním Uživatelského obsahu poskytuje Uživatel přístup k tomuto obsahu ostatním uživatelům, návštěvníkům ve výchozím nastavení.

4.4. Uživatelé mají zakázáno používat Služby webu pro:

4.4.1. nahrávání, odesílání, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování uživatelského obsahu, včetně poukazováním na jeho umístění, včetně umístění odkazu, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, urážlivý, v rozporu s obecně uznávanou morálkou, pomlouvalou, porušující autorská práva a další práva duševního vlastnictví, která projevují (propagují) nenávist, násilí, krutost nebo diskriminaci lidí na základě rasové, etnické, sexuální, sociální, náboženské, majetková označení obsahující prvky nebo propagandu pornografie, dětskou erotiku, představující reklamu nebo propagandu sexuálních služeb (včetně pod záštitou jiných služeb), vysvětlující postup výroby, použití nebo jiného použití omamných látek nebo jejich analogů, výbušnin nebo jiných zbraně, jakož i porušení obecně uznávaných standardů a etiky komunikace na internetu nebo bránění používání jinými uživateli, návštěvníky webových služeb jinými uživateli;

4.4.2. porušení práv třetích osob, včetně práv nezletilých a / nebo jakékoli újmy, která jim byla způsobena;

4.4.3. porušení práv různých menšin;

4.4.4. vydávání se za jinou osobu nebo zástupce organizace a / nebo komunity, jakož i zavádění;

4.4.5. vkládání, odesílání, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování Uživatelského obsahu, který Uživatel nemá právo používat nebo zpřístupňovat v souladu s platnými zákony nebo v souladu s jakýmikoli dohodami s třetími stranami;

4.4.6. nahrávání, odesílání, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování obsahu uživatele, který porušuje některá práva třetích stran, včetně práva na ochranné známky (servisní známky), obchodní tajemství a / nebo na porušení jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví třetích stran, je komerční reklama;

4.4.7.stahování, odesílání, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování Obsah generovaný uživatelem obsahující viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy určené k porušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového nebo telekomunikačního zařízení nebo programů, umožňující neoprávněný přístup k počítačovým systémům, zařízením nebo data třetích stran a sériová čísla komerčních softwarových produktů a programů pro jejich generování, přihlášení, hesla jiné prostředky k získání neoprávněného přístupu ke stránkám na internetu, stejně jako propojení s výše uvedeným obsahem;

4.4.8. porušení jakýchkoli norem současné ruské a / nebo mezinárodní legislativy, jakož i legislativy cizích států;

4.4.9. shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů třetích stran bez jejich souhlasu způsobem stanoveným zákonem;

4.4.10. nahrávat, odesílat, přenášet nebo jiným způsobem publikovat Uživatelský obsah obsahující hrubé, obscénní, urážlivé, obscénní, urážlivé slova a výrazy;

4.4.11. umisťování odkazů na internetové zdroje, jejichž obsah je v rozporu se současnými právními předpisy Ruské federace;

4.4.12. použití automatizovaných skriptů (programů) ke shromažďování informací a (nebo) interakci s webem;

4.4.13. poskytování historie akcí na webu příslušným programům, jejichž účelem je přepsat stávající historii akcí nebo data, která přesahují diskutované téma;

4.4.14. přenos, zasílání nebo usnadnění takového přenosu nebo odesílání jakékoli zprávy nebo žádosti určené nebo určené k přijímání osobních (osobních) dat jakéhokoli jiného uživatele webových stránek;

4.4.15. vytváření nebo přenos nevyžádaných e-mailů („spam“) uživatelům internetu;

4.4.16. používání robotů a automatizovaných nástrojů určených k přístupu na web;

4.4.17. přijímání opatření, která podle názoru technické služby usnadňují registraci na webu neexistujících uživatelů, což brání provozu webu a představuje zásah do běžného procesu na webu;

4.4.18. odesílání nebo přijímání peněz uživatelem stránky nebo jiné odměny výměnou za fiktivní herní procesy, které uměle mění výsledky hlasování a zařazují do hodnocení;

4.4.19. zveřejňování oznámení nebo žádostí adresovaných neomezenému okruhu osob o nákupu nebo prodeji jakéhokoli zboží nebo služeb;

4.4.20. prodej nebo jiný převod svého účtu jiným uživatelem nebo třetí straně;

4.4.21. nahrávání, odesílání, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování Uživatelského obsahu, pokud je známo, že jeho umístění způsobí ztráty, morální poškození, poškození obchodní pověsti třetích stran;

4.4.22. dosažení dalších cílů, které jsou v rozporu se současnými právními předpisy Ruské federace a (nebo) dohody.

5. Práva a povinnosti Organizace

5.1. Organizace se nezabývá posuzováním a řešením sporů a konfliktních situací vzniklých mezi uživateli, návštěvníky stránek, vyhrazuje si však právo zablokovat stránku uživatele a (nebo) odstranit obsah uživatele, pokud jsou od ostatních uživatelů obdrženy motivované stížnosti, návštěvníci ohledně nesprávného chování tohoto uživatele Uživatel.

5.2. Organizace má právo odstranit jakýkoli uživatelský obsah, aniž by o tom informovala uživatele a vysvětlila důvody.

5.3. V případech stanovených stávajícími právními předpisy Ruské federace předává Organizace osobní (osobní) údaje, obsah uživatele, adresy IP, jakékoli další informace pověřeným subjektům na základě příslušných požadavků.

5.4. Organizace má právo používat informace o akcích uživatelů, návštěvníků na webu za účelem zlepšení své práce.

5.5.Organizace má právo zavést jakákoli omezení týkající se používání Stránek jako celku a pro jednotlivé uživatele bez vysvětlení důvodů a předchozího oznámení uživatelům.

5.6. Organizace má právo uzavřít, pozastavit provoz, změnit web nebo jeho část, aniž by vysvětlila důvody a předchozí oznámení uživatelům.

5.7. Organizace má právo pozastavit přístup uživatele na web pro nezbytné naplánované preventivní a opravné práce na technických zdrojích.

5.8. K dosažení cílů řádného fungování webu a technické podpory jejích služeb má Organizace právo přilákat třetí strany za podmínek příslušných dohod.

6. Autorská práva a práva na jiné výsledky duševní činnosti

6.1. Obsah Stránky podléhá výhradním právům Organizace.

6.2. Jakékoli použití (včetně reprodukce, kopírování, úpravy, prodeje, zveřejnění, distribuce vcelku nebo částečně), včetně komerčního, obsahu stránky bez předchozího souhlasu organizace je zakázáno, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

6.3. Zveřejněním Uživatelského obsahu Uživatel zaručuje, že má všechna práva a oprávnění nezbytná pro zveřejnění takového obsahu a udělení práv na něj v souladu s podmínkami Smlouvy, a odpovídá za důsledky porušení (nepřesnosti) takové záruky v souladu se stávajícími právními předpisy Ruské federace.

6.4. Zveřejněním Uživatelského obsahu Uživatel uděluje Organizaci výhradní licenci k jejímu používání, včetně reprodukce, distribuce, veřejného vystavování, zpracování, propagace bez omezení území a termínu, bez zaplacení dodatečného poplatku Uživateli. Publikovaný obsah uživatele může organizace použít v jakékoli službě webu.

6.5. Uvedená výlučná licence pro užívání obsahu uživatele je udělena organizaci současně s přidáním takového obsahu na web po celou dobu trvání výlučných práv k předmětům autorských práv a (nebo) souvisejících práv, které tvoří takový obsah.

6.6. Uživatel souhlasí s tím, že:

6.6.1. zveřejnění uživatelského obsahu to provádí dobrovolně a bezplatně;

6.6.2. v případě umístění Uživatelského obsahu si Organizace ponechává výlučná práva na tento obsah.

6.6.3. Organizace má právo archivovat kopie vzdáleného obsahu zveřejněné uživatelem;

6.6.4. podmínky Smlouvy týkající se převodu práv Uživatelem uvedených v bodě 6.4 Smlouvy zůstávají v platnosti i poté, co Uživatel nebo služba technické podpory odstraní záznam Uživatele;

6.6.5. zveřejněním uživatelského obsahu poskytuje uživatel k němu volný přístup všem návštěvníkům, uživatelům webu za účelem kontroly a osobnímu použití pro nekomerční účely;

6.6.6. Organizace má všechna práva na webu jako jeden celek, včetně všech jeho součástí.

6.7. Organizace nekontroluje, zda uživatelé dodržují autorská práva a jiná související práva třetích stran na výsledky duševní činnosti, a není odpovědná za porušení jejich uživatelů.

7. Odpovědnost

7.1. Organizace nekontroluje a není povinna podnikat žádné kroky související s kontrolou:

7.1.1. způsob, jakým uživatelé navštěvují web nebo jakým způsobem používají služby webu;

7.1.2. jaký účinek mohou mít uživatelé zveřejnění na webu na uživatele a návštěvníky, jak mohou uživatelé a návštěvníci interpretovat informace zveřejněné na webu;

7.1.3. za akce provedené uživateli, návštěvníci po kontrole obsahu zveřejněného na webu.

7.2.Stránka může obsahovat nebo nasměrovat Uživatele, Návštěvníka, na odkazy na jiné stránky obsahující informace, zatímco Organizace neodpovídá za obsah takových stránek přístupných prostřednictvím Služeb webu, za dodržování výlučných práv třetích osob, za legálnost materiálů zveřejněných na těchto stránkách. .

7.3. V případě poškození (ztráty, poškození) třetích stran, jiných Uživatelů nebo stránek se Uživatel zavazuje nahradit škodu (ztrátu, poškození) v plné výši v souladu s platnými právními předpisy Ruské federace.

7.4. Uživatel odpovídá za veškeré výdaje (včetně náhrad za ztráty, škody, pokuty, právní a jiné výdaje a výdaje) Organizace v případě, že třetí strany uplatní jakékoli nároky, včetně, ale nejen, nároků souvisejících s ochranou duševních práv třetích osob a za jakékoli závazky, které Organizaci vzniknou v souvislosti s požadavky třetích stran, které se vztahují nebo vyplývají z porušení podmínek Smlouvy ze strany Uživatele. Uživatel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a možná opatření směřující k vyloučení Organizace ze seznamu respondentů pro takové požadavky.

7.5. Organizace neodpovídá uživateli a nenahrazuje Uživateli žádné ztráty, které by uživateli vznikly nebo by se mohly vyskytnout v důsledku zpoždění, přerušení na webu, nemožnosti plně využívat stránky a bezpečnosti obsahu Uživatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Neplatnost jedné z podmínek dohody není základem pro zrušení jakýchkoli jiných podmínek dohody.

8.2. Tato dohoda se řídí a vykládá v souladu se zákony Ruské federace. Otázky neupravené dohodou budou řešeny v souladu s právními předpisy Ruské federace.

8.3. Uživatel souhlasí s tím, že v případě sporu musí být vyřešen u soudu v souladu s platnými právními předpisy Ruské federace na oprávněném soudním orgánu v místě organizace.

8.4. Uživatel souhlasí s tím, že obsah může být doprovázen reklamou bez jakéhokoli dalšího upozornění uživatele, návštěvníka a bez jakékoli náhrady. V tomto případě Uživatel souhlasí s tím, že nebude zasahovat do umisťování reklamy. Uživatel, návštěvník bere na vědomí, že organizace odpovídá za reklamu zveřejněnou na webu v mezích stanovených právními předpisy Ruské federace.

8.5. Podrobnosti o správě webu:

IP Smagina M.K.

Sídlo: 129301, Rusko, Moskva, Prospect Mira, 184-2-189

Adresa místa: 129301, Rusko, Moskva, Prospect Mira, 184-2-189

OGRNIP 318774600348957, TIN 771771208302

E-mailová adresa pro komunikaci o problémech souvisejících s používáním webu: chinateampro2015@gmail.com

Krása

Móda

Dieta